ผักผลไม้สดคิงออร์แกนิคมาตรฐาน EU, NOP & USDA (USA)

ผักผลไม้ออร์แกนิคของเราปลูกโดยใช้หลักธรรมชาติในการทำการเกษตรตลอดกระบวนการเพาะปลูก จึงปราศจากสารพิษตกค้างที่มาจากดินหรือน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมี เพื่อให้ได้ผักออร์แกนิคที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานออร์แกนิค  EU, NOP & USDA (USA) เราได้ควบคุมการเพาะปลูกให้ตรงตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานดังนี้

พื้นที่เพาะปลูก

 • มีแนวป้องกันหรือทางน้ำกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยรอบบริเวณ
 • ไม่เผาซากพืชหรือขยะอื่น ๆ ในพื้นที่ปลูก
 • ทำเอกสารบันทึกกิจกรรมต่างๆ ภายในแปลงเพาะปลูก เช่น แผนการปลูก การรับเข้าปัจจัยการผลิต บันทึกการปลูก เก็บเกี่ยว และอื่นๆ ที่จำเป็น
 • ไม่อนุญาตให้มีการผลิตพืชในระบบไฮโดรโพนิกส์ร่วม
 • พันธุ์พืชและแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ และส่วนอื่นๆ ที่ใช้ขยายพันธุ์ ได้มาจากระบบเกษตรอินทรีย์
 • ไม่อนุญาตให้ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMO)
 • มีมาตรการป้องกันการพังทลายของดินและปัญหาดินเค็ม

เคมีภัณฑ์

 • ไม่อนุญาตให้ใช้ ยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช เคมีภัณฑ์ ทุกชนิด
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ปุ๋ยเคมีทุกชนิด บนพื้นที่เพาะปลูก

ปุ๋ย

 • ปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ยไม่เกิน 170 กิโลกรัม ต่อเฮกตาร์
 • ใช้ปุ๋ยหมักที่ได้รับอนุญาตจากสถาบัน Organic Materials Review Institute (OMRI) และกระทรวงเกษตรแห่งรัฐวอชิงตัน (WSDA)
 • วัตถุดิบที่ใช้ทำปุ๋ยหมักเป็นวัตถุดิบที่ทำขึ้นเอง
 • ปุ๋ยที่หมักเองให้มีระยะเวลาการหมักอย่างน้อย 90 วันและต้องไม่เก็บไว้ใกล้กับพืช
 • ไม่อนุญาตให้ใช้อุจจาระทำปุ๋ยหมัก

สารสกัดสมุนไพร

 • ต้องไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์
 • ไม่อนุญาตให้ใช้สารสกัดจากต้นหางไหล (โล่ติ๊น) หรือยาสูบ