ผัก ผลไม้สดปลอดสารมาตรฐาน GAP

คิง เฟรช ฟาร์ม ให้ความสำคัญกับการคัดสรรผลไม้คุณภาพดี มีความปลอดภัยกับผู้บริโภค เราทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเกษตรกรเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) อย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับระบบการจัดการฟาร์มที่ดี เราตรวจสอบปัจจัยการผลิตต่างๆ ร่วมกับเกษตรกรอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลูก วิธีเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว และการจัดการฟาร์มทั่วไป ทั้งหมดนี้เป็นความพยายามเพื่อให้ได้ผลไม้ที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับการบริโภค เราดูแลใส่ใจการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย การควบคุมศัตรูพืช โรคพืชแต่ละชนิด รวมถึงการจัดการของเสีย อย่างจริงจัง นั่นคือเหตุผลที่ผลไม้สดของเรา รสชาดดี ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง และได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานการส่งออก

ระบบการจัดการฟาร์มที่ดีประกอบด้วย

การจัดการดินที่ดี – ด้วยการใส่ปุ๋ย เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน เพื่อปรับปรุงบำรุงรักษาคุณภาพของดิน การปรับค่า pH ที่เหมาะสมให้เหมาะกับการปลูกพืชแต่ละชนิด ควบคุมการใช้ปุ๋ยเคมี ไนโตรเจน และปุ๋ยฟอสฟอรัส รวมทั้งปลูกพืชหมุนเวียนและปลูกพืชคลุมดินเพื่อช่วยลดการกัดเซาะของดินเมื่อฝนตก

การจัดการน้ำที่ดี – มีระบบการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพ มีปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด และแหล่งน้ำไม่มีการปนเปื้อนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพืชที่ปลูก

การผลิตพืชที่มีประสิทธิภาพ – เลือกพันธุ์พืชที่มีความต้านทานโรคสูงและทนต่อการจู่โจมของศัตรูพืช เลือกระยะเวลาปลูกที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายของศัตรูพืช ปลูกพืชที่เอื้อประโยชน์ต่อกันไว้ในแปลงเดียวกัน

การควบคุมศัตรูพืช – การตรวจสอบและคาดการณ์การระบาดของโรคและการโจมตีของแมลง ด้วยวิธีแบบผสมผสานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดสารพิษปนเปื้อนในน้ำหรือในดิน ก่อนใช้สารเคมีใดๆ ต้องมีการตรวจสอบฉลากอย่างละเอียด และปฏิบัติตามคำเตือนที่ระบุไว้ทุกข้อ

การเก็บเกี่ยว – เก็บเกี่ยวผลผลิตในเวลาที่เหมาะสม คัดเกรด แยกขนาด บรรจุลงตะกร้าผลไม้ รอส่งเข้าโรงคัดบรรจุเพื่อตรวจสอบ และดำเนินการ

การจัดการพลังงานและขยะ – มีระบบบำรุงรักษาและตรวจเช็คเครื่องจักรการเกษตรตามระยะเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

คิงเฟรชฟาร์ม ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรที่ส่งผลผลิตให้โรงคัดบรรจุของเรา ปฏิบัติตามข้อกำหนดและใช้เทคนิคการกำจัดวัชพืชที่เหมาะสม รวมถึงใช้สารเคมีตามขั้นตอนความปลอดภัยที่กำหนด ภายใต้การจัดการฟาร์มที่ดี สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ต้องไม่เสี่ยงต่อการเกิดมลภาวะ การปนเปื้อน หรือก่อพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ในระบบการจัดการฟาร์มที่ดี เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้สูงสุด มีระบบบันทึกการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้น ทำให้เห็นข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้ชัดเจน