About Us

About Us

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น ส่งเสริม การทำเกษตร และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นอาหารปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

พันธกิจของเรา คือ การส่งเสริมการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมี ตลอดรวมถึงการวิจัยพัฒนา ผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีตกค้าง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประวัติบริษัท

พ.ศ.2557-พ.ศ.2558

คิง เฟรช ฟาร์ม (KFF) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 ในพื้นที่กว่า 20 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน-ชายทะเลกรุงเทพมหานคร ภายใต้การนำของ คุณชาย การย์สกุลธร ในระยะเริ่มต้น คิง เฟรช ฟาร์ม ได้เพาะปลูกผักผลไม้ และสมุนไพรพื้นบ้านแบบออร์แกนิค แต่เนื่องจากยังขาดประสบการณ์ในการทำเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตที่ได้ในปีแรกจึงออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ในช่วงนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้มีโครงการร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุรนารี ให้ความช่วยเหลือและจัดหานวัตกรรมแก่เกษตรกร โดย คิงเฟรชฟาร์ม ได้ขอรับการสนับสนุนการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ โดยการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการทำเกษตร เพื่อความยั่งยืน และความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร. นันทกร บุญเกิด ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และการทำเกษตรอินทรีย์ชั้นนำของประเทศไทย

เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการคิงเฟรชฟาร์ม ได้เริ่มเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ตามที่ได้รับการถ่ายทอดมา และได้พัฒนากระบวนการปลูกจนสามารถให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ดี มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานออร์แกนิค EU, NOP & USDA (USA) โดยผลผลิตได้ถูกนำไปจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหลายแห่ง ภายใต้แบรนด์ คิงออร์แกนิค

ในปี พ.ศ.2558 ผักผลไม้เมืองร้อนของไทย มีความต้องการเป็นอย่างมากในตลาดต่างประเทศ คิงเฟรชฟาร์ม จึงมีแนวคิดเปิดโรงคัดบรรจุผักผลไม้ เพื่อส่งออก

พ.ศ.2559-พ.ศ.2560

ในปี พ.ศ.2559 คิงเฟรชฟาร์ม ได้ก่อตั้งโรงอบไอน้ำร้อน VHT (Vapor Heat Treatment) และโรงคัดบรรจุผักผลไม้ มาตรฐาน GMP&HACCP ขึ้นที่บริเวณ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยโรงอบไอน้ำร้อนแห่งนี้ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของญี่ปุ่น และกรมวิชาการเกษตรของไทย เพื่อใช้เป็นโรงอบผลไม้ กำจัดแมลง ก่อนการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น เกาหลี นิวซีแลนด์ และประเทศอื่น ๆ

ในปีเดียวกันนั้นเอง คิงเฟรชฟาร์ม ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ออร์แกนิคมาตรฐาน EU, NOP & USDA (USA) โดยใช้ชื่อ คิงออร์แกนิค เป็นตราสินค้าเพื่อวางจำหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสุขภาพ และร้านอาหารออร์แกนิค

ในปี พ.ศ.2560 คิงเฟรชฟาร์ม ได้จัดตั้งแผนกวิจัยและพัฒนาอาหาร (R&D) ขึ้น ตามนโยบาย “ลดขยะให้เป็นศูนย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพ โดยใช้วัตถุดิบออร์แกนิคที่เราผลิตเอง และผลผลิตทางการเกษตรเพื่อส่งออกที่ปลอดภัย

พ.ศ.2561-พ.ศ.2562

ในปี พ.ศ.2561 คิงเฟรชฟาร์ม ได้เริ่มต้น พัฒนาธุรกิจผลไม้ตัดแต่ง เนื่องจากมีความต้องการจากผู้บริโภคทั่วโลกจำนวนมาก ที่เน้นความสะดวก โดย คิงเฟรชฟาร์ม ได้พัฒนาเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิทยาศาตร์การอาหาร เพื่อให้ได้ผลไม้ตัดแต่งที่มีความสดใหม่ สะอาดปลอดภัยกับผู้บริโภค

ในช่วงปลายปี พ.ศ.2561 ที่สวนคิงเฟรชฟาร์ม ได้ริเริ่มเลี้ยงไก่ไข่ออร์แกนิค มาตรฐาน EU, NOP & USDA (USA) บนพื้นที่เกษตรอินทรีย์กว่า 20 ไร่ ในปี 2562 ไข่ไก่ออร์แนิคภายใต้ชื่อ คิงออร์แกนิค ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน EU, NOP & USDA (USA) รายแรกในประเทศไทย และได้ออกวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหลายแหล่งในประเทศไทย

โดยในปี 2562 คิงเฟรชฟาร์ม ได้ให้บริการอาหารออร์แกนิคพร้อมทาน แบบส่งตรงถึงบ้าน โดยการควบคุมดูแลสูตรและการปรุงจากนักวิทยาศาตร์การอาหาร
ในปี พ.ศ.2562 คิง เฟรช ฟาร์ม ได้รับการรับรองจาก Australian Quarantine and Inspection Service ให้เป็นโรงคัดบรรจุแห่งแรกของไทยที่สามารถส่งออกมะม่วงไทยไปยังประเทศออสเตรเลียได้